1. Chào Khách, Diễn đàn Kinh Tế Xây Dựng của chúng ta vừa mới hoạt động trở lại, chắc hẳn vẫn còn có nhiều thiếu sót, Khách nhớ đóng góp ý kiến để xây dựng diễn đàn ngày càng phát triển nhé!

xin file tính tổng mức đầu tư theo suất vốn đầu tư

Thảo luận trong 'Môn Dự án đầu tư' bắt đầu bởi văn toàn, 11/11/13.

 1. văn toàn
  Offline

  văn toàn New Member

  Tham gia:
  29/08/13
  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  3
  ai có file tính tổng mức đầu tư theo suất vốn đầu tư cho em xin tham khảo được không ạ!
  Min Moon thích bài này.
 2. hồ văn ngọc
  Offline

  hồ văn ngọc Member

  Tham gia:
  31/08/13
  Bài viết:
  56
  Đã được thích:
  52
  Điểm thành tích:
  18
  Nơi ở:
  thành phố Hồ Chí Minh
  suất vốn đầu tư lên google bạn tìm có đó trong thông tư


  BỘ XÂY DỰNG
  --------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------
  Số: 439/QĐ-BXD
  Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC CÔNG BỐ TẬP SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NĂM 2012
  BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
  Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
  Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ -CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2012 kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.


  Nơi nhận:- Văn phòng Quốc hội;
  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Cơ quan TW của các đoàn thể;
  - Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc CP;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Các Sở Xây dựng, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành;
  - Website của Bộ Xây dựng;
  - Các Cục, Vụ thuộc BXD;
  - Lưu VT, Vụ KTXD, Viện KTXD, Th.230
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Trần Văn Sơn
  SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NĂM 2012
  (Kèm theo Quyết định số 439/QĐ-BXD ngày 26/4/2013 của Bộ Xây dựng về việc công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2012)
  THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
  1. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là suất vốn đầu tư) là mức chi phí cần thiết để đầu tư xây dựng công trình mới tính cho một đơn vị diện tích hoặc công suất, năng lực phục vụ theo thiết kế của công trình.
  Công suất, năng lực phục vụ theo thiết kế của công trình là khả năng sản xuất hoặc khai thác sử dụng công trình theo thiết kế được xác định bằng đơn vị đo thích hợp.
  2. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình xây dựng (gọi tắt là giá xây dựng tổng hợp) bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành một đơn vị bộ phận kết cấu công trình xây dựng.
  Bộ phận kết cấu công trình xây dựng là phần cấu thành của công trình xây dựng đáp ứng một mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về xây dựng, kỹ thuật.
  3. Suất vốn đầu tư là công cụ hỗ trợ cho việc xác định tổng mức đầu tư dự án, lập và quản lý chi phí dự án đầu tư công trình xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án.
  Giá xây dựng tổng hợp là một trong những cơ sở để lập dự toán xây dựng công trình.
  4. Việc công bố suất vốn đầu tư, giá xây dựng tổng hợp được thực hiện trên cơ sở:
  - Luật Xây dựng năm 2003;
  - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
  - Qui chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn ngành trong thiết kế;
  - Các qui định về quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
  5. Suất vốn đầu tư, giá xây dựng tổng hợp được xác định cho công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến, với mức độ kỹ thuật công nghệ thi công trung bình tiên tiến.
  Suất vốn đầu tư, giá xây dựng tổng hợp được tính toán tại mặt bằng Quí IV năm 2012. Đối với các công trình có sử dụng ngoại tệ là USD thì phần chi phí ngoại tệ được tính đổi về đồng Việt Nam theo tỷ giá 1USD = 20.850 VNĐ.
  6. Nội dung chi phí trong suất vốn đầu tư, giá xây dựng tổng hợp bao gồm:
  6.1 Suất vốn đầu tư bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và các khoản chi phí khác. Suất vốn đầu tư tính toán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng cho các công việc nêu trên.
  Nội dung chi phí trong suất vốn đầu tư chưa bao gồm chi phí thực hiện một số loại công việc theo yêu cầu riêng của công trình xây dựng cụ thể như:
  - Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm: chi phí bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng trên đất và các chi phí bồi thường khác; các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; chi phí thực hiện tái định cư có liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án; chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí sử dụng đất trong thời gian xây dựng; chi phí chi trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư;
  - Lãi vay trong thời gian thực hiện dự án (đối với các dự án có sử dụng vốn vay);
  - Vốn lưu động ban đầu (đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích sản xuất, kinh doanh);
  - Chi phí dự phòng của dự án đầu tư (dự phòng khối lượng phát sinh và dự phòng cho yếu tố trượt giá);
  - Một số chi phí khác gồm: đánh giá tác động môi trường và xử lý các tác động của dự án đến môi trường; đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình; kiểm định và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; gia cố đặc biệt về nền móng công trình; chi phí thuê tư vấn nước ngoài.
  6.2 Giá xây dựng tổng hợp bao gồm:
  Giá xây dựng tổng hợp bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, nhân công, máy thi công, chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng,....
  7. Khi sử dụng suất vốn đầu tư được công bố xác định tổng mức đầu tư dự án, lập và quản lý chi phí dự án đầu tư công trình xây dựng cần căn cứ vào tính chất, yêu cầu cụ thể của dự án về điều kiện mặt bằng xây dựng, tính chất nguồn vốn, tiến độ thực hiện,... để bổ sung, điều chỉnh, qui đổi lại sử dụng cho phù hợp, cụ thể:
  7.1 Bổ sung các chi phí cần thiết theo yêu cầu riêng của công trình. Việc bổ sung các khoản mục chi phí này được thực hiện theo các qui định, hướng dẫn hiện hành phù hợp với thời điểm xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình.
  7.2 Điều chỉnh lại suất vốn đầu tư trong một số trường hợp, ví dụ như:
  - Qui mô năng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trình khác với qui mô năng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trình đại diện nêu trong danh mục được công bố.
  - Có sự khác nhau về đơn vị đo năng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trình với đơn vị đo sử dụng trong danh mục được công bố.
  - Sử dụng chỉ tiêu suất vốn đầu tư để xác định tổng mức đầu tư cho các công trình mở rộng, nâng cấp cải tạo hoặc công trình có yêu cầu đặc biệt về công nghệ.
  - Có những yếu tố đặc biệt về địa điểm xây dựng, địa chất nền móng công trình.
  - Dự án đầu tư công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) có những nội dung chi phí được quy định khác với những nội dung chi phí nêu trong công bố.
  - Mặt bằng chi phí đầu tư và xây dựng ở thời điểm xác định chi phí đầu tư xây dựng có sự khác biệt đáng kể so với thời điểm công bố suất vốn đầu tư và giá xây dựng tổng hợp.
  8. Trường hợp sử dụng giá xây dựng tổng hợp để xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình thì cần bổ sung các khoản mục chi phí thuộc tổng mức đầu tư nhưng chưa được tính toán trong giá xây dựng tổng hợp.
  9. Điều chỉnh, qui đổi suất vốn đầu tư, giá xây dựng tổng hợp về thời điểm tính toán như sau:
  - Đối với suất vốn đầu tư việc điều chỉnh, qui đổi về thời điểm tính toán có thể sử dụng chỉ số giá xây dựng công trình được công bố theo quy định.
  - Đối với giá xây dựng tổng hợp việc điều chỉnh, qui đổi về thời điểm tính toán có thể sử dụng chỉ số giá phần xây dựng được công bố theo quy định.
  10. Ngoài thuyết minh và hướng dẫn sử dụng, tập suất vốn đầu tư, giá xây dựng tổng hợp này được bố cục thành hai phần chính gồm:
  Phần 1: Suất vốn đầu tư xây dựng công trình.
  Phần 2: Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình.
  Ở phần thuyết minh và hướng dẫn sử dụng giới thiệu cơ sở tính toán, phạm vi, đối tượng sử dụng; các khoản mục chi phí theo qui định được tính trong suất vốn đầu tư, giá xây dựng tổng hợp, chi tiết những nội dung đã tính và chưa được tính đến trong suất vốn đầu tư, giá xây dựng tổng hợp; hướng dẫn sử dụng tập suất vốn đầu tư, giá xây dựng tổng hợp. Tại mỗi bảng suất vốn đầu tư, giá xây dựng tổng hợp công bố còn có thuyết minh riêng về tiêu chuẩn áp dụng, nội dung chi phí.
  Phần 1.
  SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
  Chương 1.
  SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
  1. CÔNG TRÌNH NHÀ Ở
  Bảng I.1 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở
  STT
  Loại công trình
  Đơn vị tính
  Suất vốn đầu tư
  Trong đó
  Xây dựng
  Thiết bị
  I
  Nhà chung cư cao tầng kết cấu khung bê tông cốt thép (BTCT); tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ, có số tầng Số tầng ≤ 5 tầng
  1
  Số tầng ≤ 5 tầng
  1000đ/m2 sàn
  7.840
  6.240
  640
  2
  6 tầng ≤ Số tầng ≤ 8 tầng
  -
  8.560
  6.880
  590
  3
  9 tầng ≤ Số tầng ≤ 15 tầng
  -
  9.250
  7.490
  550
  4
  16 tầng ≤ Số tầng ≤ 19 tầng
  -
  10.310
  8.130
  950
  5
  20 tầng ≤ Số tầng ≤ 25 tầng
  -
  11.470
  9.040
  1.060
  6
  26 tầng ≤ Số tầng ≤ 30 tầng
  -
  12.040
  9.490
  1.120
  II
  Nhà ở riêng lẻ
  1
  Nhà ở 1 tầng tường bao xây gạch, mái tôn
  1000đ/m2 sàn
  1.790
  1.660
  2
  Nhà 1 tầng căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái BTCT đổ tại chỗ
  -
  4.700
  4.370
  3
  Nhà từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ
  -
  7.220
  6.700
  III
  Nhà biệt thự
  1
  Nhà kiểu biệt thự từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ
  1000đ/m2 sàn
  8.980
  8.300
  a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở nêu tại Bảng I.1 được tính toán với cấp công trình là cấp I, II, III, IV theo các quy định trong Tiêu chuẩn Xây dựng (TCXD) số 13:1991 “Phân cấp nhà và công trình dân dụng. Nguyên tắc chung”; theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung”; các yêu cầu và quy định khác về giải pháp kiến trúc, kết cấu, điện, phòng cháy chữa cháy... và theo quy định của tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4451:1987 “Nhà ở. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế” và các quy định khác có liên quan.
  b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng công trình nhà ở tính trên 1m2 diện tích sàn xây dựng, trong đó phần chi phí thiết bị đã bao gồm các chi phí mua sắm, lắp đặt thang máy, trạm biến áp và các thiết bị phục vụ vận hành, máy bơm cấp nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy.
  c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở chưa bao gồm chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và chi phí cho phần ngoại thất bên ngoài công trình, hệ thống kỹ thuật tiên tiến như hệ thống điều hòa không khí, thông gió, báo cháy tự động, hệ thống BMS,....
  d. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư công trình xây dựng nhà ở như sau:
  - Tỷ trọng chi phí phần móng công trình: 15 - 25%
  - Tỷ trọng chi phí phần kết cấu thân công trình: 30 - 40%
  - Tỷ trọng chi phí phần kiến trúc, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật trong CT: 55 - 35%
  e. Suất vốn đầu tư công trình ở Bảng I.1 tính cho công trình nhà ở chung cư cao tầng chưa có xây dựng tầng hầm. Trường hợp có xây dựng tầng hầm thì suất vốn đầu tư được điều chỉnh như sau:
  Trường hợp xây dựng số tầng hầm
  Hệ số điều chỉnh
  Kđ/c
  1 tầng hầm
  1,10 - 1,18
  2 tầng hầm
  1,19 - 1,21
  3 tầng hầm
  1,22 - 1,25
  - Hệ số Kđ/c ở bảng trên được áp dụng đối với trường hợp chỉ giới xây dựng phần tầng hầm tương đương với chỉ giới xây dựng phần nổi.
  - Việc thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư, suất vốn đầu tư theo hệ số Kđ/c ở bảng trên được thực hiện điều chỉnh trên tổng diện tích sàn xây dựng không bao gồm diện tích xây dựng sàn tầng hầm.

  Các file đính kèm:

  NGUYỄN TUẤN 76, VTARCH and GuanYu like this.
 3. hồ văn ngọc
  Offline

  hồ văn ngọc Member

  Tham gia:
  31/08/13
  Bài viết:
  56
  Đã được thích:
  52
  Điểm thành tích:
  18
  Nơi ở:
  thành phố Hồ Chí Minh
  đó chỉ 1 phần thôi nhé! mình chỉ copy phần mình quan tâm thôi còn bạn muốn cụ thể thì lên google tìm thông tư tải về là ok có đủ các công trình luôn nhé
 4. Quyet_tam
  Offline

  Quyet_tam Super Moderators

  Tham gia:
  01/07/13
  Bài viết:
  520
  Đã được thích:
  1,767
  Điểm thành tích:
  93
  Nơi ở:
  TP.Hồ Chí Minh
  Mới copy 1 phần đã dài lê thê gây mệt mỏi lắm rồi. Mọi người đã góp ý đợt trước thì bạn nên điều chỉnh cách post bài.
  Anh Thuytv đã up file tại thớt này http://kinhtexaydung.net/threads/chung-cu-19-tang.6185/#post-20741 . Chủ thớt vào đó mà tải nhé.
 5. văn toàn
  Offline

  văn toàn New Member

  Tham gia:
  29/08/13
  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  3
  cai nay thi em da tham khao rat nhieu roi! em chi muon xin file excel tinh tong muc dau tu de tham khao them cac chi phi va cach tinh cua no thoi
 6. Chirikatoji
  Offline

  Chirikatoji Well-Known Member

  Tham gia:
  04/10/13
  Bài viết:
  224
  Đã được thích:
  673
  Điểm thành tích:
  93
  Nơi ở:
  Xô Viết Nghệ Tĩnh
  Web:
  Không biết có phải cái này không anh nhỉ?(tính theo 957) Cái này của anh Hải bên Vinaconex 25 gửi!

  Các file đính kèm:

 7. thuytv
  Offline

  thuytv Moderator Thành viên BQT

  Tham gia:
  22/06/13
  Bài viết:
  283
  Đã được thích:
  567
  Điểm thành tích:
  93
  Nếu em đã cài phần mềm Dự toán Bắc Nam phiên bản EDU thì mọi chi phí Tư vấn đầu tư (Giám sát; thiết kế; lập dự án; lựa chọn nhà thầu) hay chi phí QLDA đều trở trên dễ dàng với 1 thao tác click chuột.
  Ăn thua là em có định làm hay không mà thôi! :)
 8. văn toàn
  Offline

  văn toàn New Member

  Tham gia:
  29/08/13
  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  3
  da vâng! e đã cố găng cài phần mềm dự toán bắc nam nhung khổ là e cài bị lỗi. công nghệ thông tin của e cung ko tốt lắm. e dung win 8.1 và cài bảng 64bit nhung ko được.
 9. cafe_xd
  Offline

  cafe_xd Active Member

  Tham gia:
  16/07/13
  Bài viết:
  276
  Đã được thích:
  164
  Điểm thành tích:
  43
  thôi, đợi khi nào đi làm thì kêu giám đốc hay trưởng phòng cài hộ nhé. đến lúc đó chú sẽ hiểu tại sao hồi xưa (hôm nay) tụi bạn chú nó làm được mà mình ko làm được :D:cool:
 10. văn toàn
  Offline

  văn toàn New Member

  Tham gia:
  29/08/13
  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  3
  v
  vâng! e cung dang doi dc cai ngay mak a noi, mong la no se den, cam on vi nhac nho
 11. thuytv
  Offline

  thuytv Moderator Thành viên BQT

  Tham gia:
  22/06/13
  Bài viết:
  283
  Đã được thích:
  567
  Điểm thành tích:
  93
  Liên quan đến phần mềm, thông qua diễn đàn mà em không xử lý được thì cứ mạnh dạn alo về số: 08.667.661.48 - 08.667.661.49 để anh em kỹ thuật Công ty Bắc Nam xử lý triệt để (thông qua phần mềm trực tuyến Teamviewer). :)]
  Tuy nhiên, nếu Win8 và Office 64 bit thì chẳng vấn đề gì đâu, chạy ngon! Vấn đề em phải mô tả kỹ hoặc chụp hình up lên diễn đàn để mọi người gỡ cho.:-?
  Lớp học Online đã bắt đầu, nên cần phải cài phần mềm Dự toán Bắc Nam phiên bản EDU cho kịp tiến độ của lớp nhé!\:D/
  hồ văn ngọc thích bài này.
 12. văn toàn
  Offline

  văn toàn New Member

  Tham gia:
  29/08/13
  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  3
  no bi loi run-time error '339'. xin duoc tro giup
 13. văn toàn
  Offline

  văn toàn New Member

  Tham gia:
  29/08/13
  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  3

  Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này

Đang xem chủ đề (Thành viên: 0, Khách: 0)

Thành viên đang trực tuyến

Tổng: 352 (Thành viên: 0, Khách: 113, Robots: 239)